Yhteistyössä

Vuoden 2017 Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu vauhdilla käyntiin

Sandvik sai Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatin tunnustuksena hienosti hoidetusta henkilöstöliikunnasta.

Olympiakomitean Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -kartoitusprosessi on suunnattu kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää ja toteuttaa henkilöstöliikuntaohjelmaa osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Sandvikin Lahden tuotetehtaalla prosessiin tartuttiin maaliskuussa.

Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -henkilöstöliikunnan kartoitusprosessi sisältää sähköisen SAT-kyselyn lisäksi yhteenvetoraportin ja palautepalaverin. Kartoitus käynnistyy vastaamalla sähköiseen kyselylomakkeeseen, jonka avulla avataan henkilöstöliikunnan nykytilaa; johtamista ja resursointia, liikuntamahdollisuuksien tarjontaa, panostusta liikuntaan, liikkumisen olosuhteita ja liikuntatoiminnan suunnittelua. Vastausten pohjalta tuotetaan yhteenvetoraportti, josta selviävät mm. nykyiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Asiantuntija käy läpi raportin yhdessä yrityksen edustajien kanssa ja antaa samalla mahdollisia kehitysehdotuksia henkilöstöliikuntaohjelmaan.

Juuri näin prosessi eteni Sandvikin Lahden tuotetehtaalla. Maailman laajimman tuotevalikoiman kaivosteollisuuteen tarjoavalla Sandvik Mining and Constructionilla on Suomessa useita toimipisteitä. Lahden tehtaalla henkilöstöä on noin 160, joista puolet on toimihenkilöitä ja toinen puoli työntekijöitä.

Henkilöstöliikuntaan Sandvikilla on panostettu hyvin aiemminkin. Muun muassa laaja kirjo liikuntatarjontaa kuntosaleista erilaiseen ryhmäliikuntaan on ollut työnantajan 100-prosenttisesti tukemaa jo useita vuosia. SAT-kartoitus Sandvikilla toteutettiin nyt ensimmäisen kerran. Prosessin lähtökohdista ja etenemisestä kertoo hankinnan asiantuntija Ulla Juvonen, joka toimii työnsä ohella Sandvikin henkilöstöliikuntatiimin puheenjohtajana ja vastaa vapaa-ajan liikuntatarjonnan koordinoinnista.

Todellinen hyöty saadaan seurannan kautta

– Kaiken kaikkiaan henkilöstö on meillä liikunnallista. Tuettuja liikuntapalveluja käyttää arviolta noin puolet, lisäksi osalla tiedän olevan erikoisempia liikuntaharrastuksia, jotka eivät tuen piiriin sisälly. Myös aktiivisten työmatkaliikkujien osuus tuntuu olevan suuri, arvioi Juvonen.

Laajemmin henkilöstöliikuntaohjelmaa kartoittavaan prosessiin tartuttiin Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun asiantuntijan ehdotuksesta. Kyselyyn Juvonen vastasi yhdessä kollegansa kanssa, jonka vastuulla ovat työterveyteen liittyvät tukitoimet. Hän toteaa osaan kysymyksistä vastausten löytyneen helposti, osaa jouduttiin pohtimaan tarkemmin.

– Erityisesti joihinkin kyllä/ei -kysymyksiin kaipasimme mahdollisuutta avata vastausta sanallisesti enemmän. Palautepalaverissa yhteenvetoraportin käsittelyn yhteydessä niitä täydensimmekin.

Prosessi nosti ajatuksia myös mahdollisista kehityskohteista. Miten saisimme työpaikka- ja työmatkaliikunnasta tiedottamisen avulla vielä houkuttelevampaa? Miten erityisesti toimistotyötä tekevät saataisiin kiinnittämään enemmän huomiota työaikaisen aktiivisuuden lisäämiseen jne. Juvonen uskoo, että joihinkin aiheisiin tullaan tarttumaan jo lähiaikoina.

Yksittäisten ideoiden ja toimenpiteiden edistämisen ohella hän kokee prosessin tukevan ennen kaikkea pitkäkestoiseen henkilöstöliikuntaohjelmaan sitoutumista.

– Todellinen hyöty saadaan seurannan kautta, kun oikeasti nähdään, miten toiminta muuttuu ja kehittyy tavoitteiden mukaan.

Kuva Sandvikin Lahden tehtaan henkilöstölle järjestetystä hiihtokoulusta

Sivusto: